دوره و شماره: دوره 2، شماره 7-8 تابستان و پاییز 1389 - شماره پیاپی 7، تیر 1389