اهداف و چشم انداز

این نشریه به صورت الکترونیکی منتشر می شود و بنابراین گستره ای جهان شمول دارد. هدف از این نشریه: ایجاد بستری برای ثبت یافته های نو، تجارب کارشناسان مختلف وانتشار آن برای بهره وری جامعه استفاده کننده  و نیز انتشار مقاله های علمی محققان و پژوهشگران در حوزه های موضوعی علوم کتابداری واطلاع رسانی، مخطوطات،اسناد تاریخی، موزه داری، مطبوعات وحفاظت و مرمت می باشد. به طبع مخاطبان این نشریه نیز دانشجویان و اساتید در رشته های علوم کتابداری واطلاع رسانی، مخطوطات،اسناد تاریخی، موزه داری، مطبوعات وحفاظت ومرمت می باشند.