داوران

 نام داور

سمت

سطح تحصیلات

ثامنه توکلی

کارشناس خدمات تحویل مدرک

دانشجوی دکتری علم کتابداری و اطلاع رسانی

جمیله جهانی

کارشناس آماده سازی نشریات غیرفارسی

دانشجوی دکتری علم کتابداری و اطلاع رسانی

ابراهیم حافظی

رئیس اداره مطبوعات

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

مریم حبیبی قاینی بایگی

کارشناس موزه داری

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

مهدی حسامی دوغایی

کارشناس مطالعات اسناد تاریخی

کارشناسی تاریخ

ابوالفضل حسن آبادی

مدیر مخطوطات

دکتری تاریخ

پریسا خاتمیان فر

مشاور پژوهشی تالار محققان

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

حسین خسروی

معاونت کتابخانه ها

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

جعفر درباغ عنبران

معاونت طرح و توسعه

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

مریم زبردست

کارشناس فنی crm و سردبیر

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

محمود سالاری

عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا (ع)

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

سیدمهدی سیدقطبی

کارشناس سازماندهی و آماده سازی مطبوعات

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

حمیده شهیدی

کارشناس پژوهش مخطوطات

دکتری تاریخ

زهرا طلایی

مسئول امور پژوهش و مطالعات اسنادی  

دانشجوی دکتری تاریخ

داود عیدی

مسئول امور خدمات دیجیتال

کارشناسی ارشد IT

سکینه علوی فر

مسئول امور تالار کتب خارجی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمانه غفاریان

کارشناس اشاعه گزینشی اطلاعات

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

علی ضرابی

مدیر فضای مجازی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

سیدعلی کرامتی مقدم

استاد دانشگاه و مشاور کتابخانه تخصصی ادبیات

دکتری ادبیات

مهدی کریمی

مسئول امور سازماندهی و توسعه منابع دیجیتال

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

حشمت کفیلی

رئیس گروه مطالعات و معرفی آثار

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

نسرین کمالی پور

کارشناس ترویج کتابخوانی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

الهه محبوب

رئیس اداره اسناد

دکتری تاریخ

سید عباس مرجانی

کارشناس فعالیت های داوطلبانه و خادمیاری

دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی

محمد مشایخی

رئیس اداره کتابخانه عمومی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

عادل مطوری

مسئول امور موزه دیجیتال

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

انیس میری بعد

کارشناس پژوهش و تولیدات

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

مرضیه میهن دوست

کارشناس کتابداری تخصصی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی