فرایند پذیرش مقالات

 

-    ارسال مقاله توسط نویسنده از طریق سامانه

-    بررسی مطابقت موضوع و فرمت مقاله با فرمت نشریه

-    تأیید سردبیر و ارسال به داور (یا ارسال به اعضاء هیئت تحریریه جهت تعیین داور)

-    ارسال مقاله به داوران تعیین شده

-    بررسی نظرات داوران توسط سردبیر و در صورت تأیید، ارسال اصلاحات درخواستی به نویسنده

-    انجام اصلاحات توسط نویسنده

-    ارسال فایل اصلاحات توسط نویسنده

-    ارسال سردبیر به داوران جهت مطابقت با اصلاحات مطرح شده و تأیید نهایی

-    دریافت نتیجه داوری (پذیرش، عدم انجام اصلاحات توسط نویسندگان، عدم پذیرش مقاله)

-    اطلاع نویسنده از وضعیت مقاله توسط سردبیر