اصول اخلاقی انتشار مقاله

-    مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .

-          مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری منتشر نشده باشد.

-          مقالاتی که برای چاپ در این مجله ارسال می گردد نباید قبلا در جایی ( داخل یا خارج کشور ) چاپ شده باشد ( مگر در شکل خلاصه در گردهمایی ها ) .همچنین نباید به طور همزمان برای چاپ به مجلات دیگر ارائه شده باشد.

-          حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده عهده­ دار مکاتبات مجاز نیست.

-          نویسنده(گان) متعهد می شوند که کل یا بخشی از مقاله بدون ذکر منبع از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.