دوره و شماره: دوره 2، شماره 9 زمستان 1389 - شماره پیاپی 9، دی 1389 
کتابخانه های دیجیتالی و وب 3 (رویکرد کتابخانه دیجیتالی کالیماخوس)

صفحه 1-17

آنجل گارسیا کرسپو گارسیا کرسپو؛ جوان میشل گامز بربیس؛ ریکاردو کولومو پالاکیوس؛ فرانسیسکو گارسیا سنچز؛ مهدی کریمی


کاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در کتابخانه های رقومی

صفحه 1-9

آشوک کومار ساهور؛ دکتر آر.کا ماهاپاترا؛ حسین خسروی