دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388 - شماره پیاپی 2، مرداد 1388