دوره و شماره: دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390 - شماره پیاپی 12، مهر 1390