دوره و شماره: دوره 12، شماره 48-49 ، پاییز و زمستان 1399، پاییز و زمستان 1399