دوره و شماره: دوره 10، شماره 40- 41 پاییز و زمستان 1397، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-117