دوره و شماره: دوره 10، شماره 40- 41، مهر 1397، صفحه 1-117