دوره و شماره: دوره 6، شماره 24-25 پاییز و زمستان 1393 - شماره پیاپی 24، مهر 1393