بررسی تأثیر تعاملی بودن فناوری و سهولت استفاده با نقش میانجیگری تعامل شناختی و اعتبار ادراک شده بر یادگیری خود اظهاری بازدیدکنندگان موزه علوم و فناوری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

10.30481/shams.2020.118004

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تعاملی بودن فناوری و سهولت استفاده با نقش میانجی‌گری تعامل شناختی و اعتبار ادراک شده بر یادگیری خود اظهاری بازدیدکنندگان موزه علوم و فناوری ایران بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری، بازدیدکنندگان از موزه علوم و فناوری ایران بودند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، با استفاده از نمونه‌برداری تصادفی ساده 322 نفر به عنوان نمونه آماری مورد نیاز انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته (برگرفته از مقاله جسی پالوود (2017) مشتمل بر 5 بعد و 20 گویه بود. از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر و نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. در این فرایند، آنالیزهایی همچون محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، آمار توصیفی در خصوص متغیرهای پژوهش، آزمون کولموگراف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر به انجام رسید. نتایج نشان داد که تعاملی بودن فناوری اطلاعات و سهولت استفاده از فناوری بر یادگیری بازدیدکنندگان موزه تأثیر دارد و در این میان متغیرهای تعامل شناختی و اعتبار ادراک شده نقش میانجی را ایفا می‌کنند. همچنین، نتایج نشان داد که از میان متغیرهای تحقیق، تعامل شناختی (0/61) قوی­ترین تأثیر را بر یادگیری بازدیدکنندگان موزه دارد.

کلیدواژه‌ها