مبانی نظری نقش کتاب‌های درسی و غیردرسی در یادگیری دانش‌آموزان دوره ابتدایی

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و کارشناس سفارش و پیگیری مطبوعات غیرفارسی

10.30481/shams.2020.118007

چکیده

امروزه، رویکرد جدید آموزش و پرورش در جهان، حرکت از معلم مداری به دانش‌آموز مداری است. این رویکرد فرصت‌هایی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد تا بتوانند توانایی‌ها و استعدادهای خود را آشکار کنند. در رویکرد سنتی، دانش‌آموز، گیرنده‌ای منفعل در نظر گرفته می‌شد که مجبور است مطالب درسی را برای کسب نمره قبولی حفظ و ارائه نماید. اما براساس دیدگاه‌های علمی جدید، معلم به عنوان تسهیل‌گر یادگیری با دانش آموزان در تعامل است و فرایند رسیدن پاسخ و نه خود پاسخ را به آنها عرضه می کند. همچنین، در نظام جدید آموزشی کتاب درسی تنها شروع یادگیریی است و دانش‌آموزان باید برای یادگیری مفاهیم مختلف ارائه شده در کتاب‌های درسی، به سایر منابع اطلاعاتی (کتاب‌های غیردرسی) مراجعه ‌کنند. این مقاله به مطالب مقدماتی درباره مفاهیم، اهداف و وظایف نظام‌ آموزش و پرورش و ویژگی‌های دانش‌آموزان در دوره ابتدایی می‌پردازد. در ادامه، تأثیر روش‌های تدریس معلمان در یادگیری و پرورش خلاقیت و تفکر انتقادی در دانش‌آموزان مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از آن، با تأکید بر نقش اثرگذار محتوای کتاب‌های درسی در یادگیری و ضرورت توجه به بحث سازماندهی محتوای درسی و نیز رشد دانش و پرورش مهارت‌های فکری از طریق محتوای کتاب‌های درسی، به جایگاه کتاب‌های غیردرسی برای تکمیل اطلاعات و مطالب موجود در کتاب‌های درسی تاکید و رسالت کتابخانه‌های آموزشگاهی در تامین کتاب‌های غیردرسی و در فرایند آموزش می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها