نویسنده = محمد زره ساز
تعداد مقالات: 7
4. تبیین پرسش ها و چالش های مرتبط با تولید سرمایه اجتماعی در کتابخانه های عمومی ایران

دوره 4، شماره 14-15 بهار و تابستان 1391، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

محمد زره ساز


5. ارتباطات علمی به منزله یک نظام اطلاعاتی: جنبش دسترسی آزاد و تغییرات پارادایمی

دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-17

محمد زره ساز


6. هفته نامه آشفته: از نشریات پیشگام فکاهی و طنز مشهد

دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-9

محمد زره ساز