نویسنده = ثامنه توکلی
رسانه‌های دیجیتالی در مسیر تغییر رفتار اطلاع‌یابی

دوره 9، شماره 36-37 پاییز و زمستان 1396، اسفند 1396، صفحه 1-2

ثامنه توکلی


سر سخن: اتحاد استراتژیک الزام سازمان‌های پیشرو امروز

دوره 9، شماره 34-35 بهار و تابستان 1396، شهریور 1396، صفحه 1-1

ثامنه توکلی