استانداردهایی برای بهره گیری از داوطلبان در کتابخانه های تخصصی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و کارشناس جذب اسناد

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

10.30481/shams.2024.190047

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی جنبه های مختلف بکارگیری نیروهای داوطلب در کتابخانه های تخصصی فعالیت های داوطلبانه در ارائه خدمات این مراکز انجام شده است.
روش پژوهش: در این مقاله با بررسی تجربیات کتابخانه ها شرایط بکارگیری استاندارد نیروهای داوطلب مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا به برخی ویژگی های متداول از جمله( جبران کمبود نیروی انسانی در کتابخانه ها، استفاده از نیروهای متخصص در زمینه های موضوعی مختلف، دریافت ایده های جدید خلاق و همچنین آزاد ساختن وقت نیروهای متخصص کتابخانه ها برای انجام پژوهش های کاربردی و... و از طرفی نگرانی در خصوص مسئولیت پذیری نیروهای داوطلب، وجود دیدگاه های منفی مدیران و کارکنان، صرف هزینه جهت آموزش این نیروها و پایین آمدن کیفیت خدمات و ...  با مرور مقالات معتبر مورد بررسی قرار گرفت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به بیان مزایای بهره گیری از نیروهای داوطلب در کتابخانه های تخصصی و البته تأیید وجود معایب این بکارگیری، استفاده از نیروهای داوطلب در کتابخانه های تخصصی پیشنهاد می گردد. زیرا  برخورداری از  منابع مالی و نیروی های  با انگیزه که به سازمان وارد می شود می تواند گره گشای برخی مشکلات کتابخانه ها بوده و در ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات به کاربران متخصص موثر باشند.

کلیدواژه‌ها