گزارش بازید از مراکز میراثی عتبه عباسیه در کربلا و نجف

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دکترای تاریخ و رئیس مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی

10.30481/shams.2024.189794

چکیده

این مقاله به صورت گزارش منتشر شده است و فاقد چکیده می باشد