آموزش زنان در دوره قاجار: نمونه موردی مدرسه شوکتیه نسوان بیرجند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

رئیس مرکز اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد

10.30481/shams.2024.189792

چکیده

    در عصر قاجار جدای از تحولات سیاسی، تغییرات فرهنگی بسیاری به ویژه در حوزه آموزش صورت گرفت. از آن جمله تاسیس مدارس نوین برای علم آموزی زنان بود که طبعا با دشواری هایی برای پذیرش عامه همراه بود. موسسین این مدارس تلاش کردند با تلفیق سنت و مدرنیته گام هایی در جهت تاسیس و رونق این مدارس بردارند. از جمله این مدارس،  مدرسه شوکتیه نسوان در شهر بیرجند بود که توسط حاکم بیرجند ایجاد و تلاش شد با الگوپذیری از مدارس دخترانه تهران، و استفاده از فرهنگ سنتی و مذهبی و به کار گیری معلمان برجسته راه را برای دانش آموختن قشری از زنان فراهم کند. این مدرسه با بودجه موقوفات اداره و تا اواسط دوره پهلوی اول به حیات خود ادامه داد. نتیجه آن افزایش سطح فرهنگ منطقه و تربیت نسلی فرهیخته و با سواد بود که خود بعدا جزو معلمان مدرسه قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها