تحلیل محتوای روزنامه خراسان و بازنگری در جایگاه و نقش مادری از دیدگاه رسانه‌ها به زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کارشناس سازماندهی و آماده‌سازی مطبوعات سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد.

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کارشناس گروه مطبوعات سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد.

10.30481/shams.2022.163132

چکیده

به عقیده برخی از صاحبنظران رسانه، مطبوعات یکی از پرمخاطب‌ترین رسـانه‌هـا هسـتند که تأثیر بسزایی در شکل‌گیری شخصیت افراد دارند. از آنجا که امروزه، زنان علاوه بر ایفای نقش مادری در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و ... حضور فعال و بیشتری نسبت به ادوار و دهه‌های گذشته دارند؛ اهمیت نقش رسانه‌ها در پرداختن به حضور زنان در اجتماع با حفظ مسئولیت‌های مادری و تأثیری که بر جامعه می‌گذارند در این زمینه بیشتر می‌شود. جامعه آماری این پژوهش، روزنامه خراسان منتشر شده طی سال‌های 95- 1390 است که به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. طبق فرمول کوکران، نمونه‌ای با حجم 316 شماره از روزنامه خراسان موجود در آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی انتخاب شد و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفت. کلیه مطالب منتشرشده در روزنامه با توجه به میزان پرداختن آن به نقش و جایگاه زنان به عنوان مادر بر اساس سه سازه اصلی پذیرش، محافظت و پرورش بر اساس سیاهه محقق‌ساخته‌ای که روایی آن   بر اساس پژوهش‌های پیشین تأیید شده تحلیل و بررسی شد. پذیرش زیرمؤلفه‌ای نداشت؛ زیرمؤلفه‌های محافظت عبارت بود از: تأمین نیازهای زیستی، حفظ از خطر و مراقبت‌های پیش‌گیرانه؛ زیرمؤلفه‌های پرورش نیز عبارت بود از: پرورش جسمی، توجه به بازی کودک، محبت، تکریم، توجه به موانع رشد و جهت‌دهی مذهبی.

کلیدواژه‌ها