کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
طبقه‌بندی عوامل مؤثر در شکست پروژه‌های مدیریت دانش

دوره 9، شماره 36-37 پاییز و زمستان 1396، اسفند 1396، صفحه 1-30

سکینه علوی فر؛ افسانه سروی


تحلیلی بر مقوله دانش و حکمت (خرد) از منظر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و اسلام

دوره 9، شماره 34-35 بهار و تابستان 1396، شهریور 1396، صفحه 1-22

سید عباس مرجانی


مروری تحلیلی بر عوامل بازدارنده و موانع اشتراک دانش در سازمان ها

دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، مرداد 1388، صفحه 1-20

پریسا خاتمیان فر