نویسنده = دیوید ر. بیچ
تعداد مقالات: 1
1. راهنمای نگهداری و حفاظت از مجموعه های تمبر

دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-2

دیوید ر. بیچ؛ محمد رضا شاهرودی زاده