دوره و شماره: دوره 11، شماره 44-45، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-82