بررسی مقایسه کتابخانه‌های نهادی و کتابخانه‌های مشارکتی کشور

نویسنده

کتابدار مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا (ع) شهرستان قوچان

10.30481/shams.2020.110949

چکیده

این پژوهش با بررسی کارکرد دو نوع مهم کتابخانه‌های عمومی یعنی کتابخانه‌های نهادی و کتابخانه‌های مشارکتی، به مقایسه این دو نهاد پرداخته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری، مستندات کتابخانه‌ای و اینترنتی بوده است.
یافته‌های پژوهش نشان داد کتابخانه‌ها در برخی زمینه‌ها از جمله خدمات تشویق و ترغیب، عملکرد مناسبی ندارند و بیشتر فعالیت‌های جانبی آن‌ها در برنامه‌هایی چون برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه کتاب در مناسبت‌های مختلف و ... خلاصه می‌شود و خدمات مربوط به نابینایان و ناشنوایان و معلولین در کتابخانه‌های عمومی مشارکتی ارائه نمی‌گردد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه میانگین خدمات و فعالیت‌ها در کتابخانه‌های عمومی نهادی نسبت به کتابخانه‎‌‌های مشارکتی وضعیت بهتری دارند، اما خدمات ارائه شده از تنوع و تناسب کافی برخوردار نیست و برای دسترس‌پذیری همان خدمات موجود نیز تلاش چندانی نشده است. بر اساس نتیجه‌های به دست آمده راهکارها و پیشنهادهایی برای توسعه و بهبود وضعیت کتابخانه‌های نهادی و کتابخانه‌های مشارکتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها