اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود سالاری

علم اطلاعات و دانش شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه امام رضا(ع)

salari1000gmail.com

دبیر اجرایی

سیده طوبی پیراهش

فقه و اصول مدیر اجرایی فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی و نشریه الکترونیکی شمسه

t_piraheshyahoo.com
05132235331

سردبیر

مریم زبردست

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس پرسش از کتابدار کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

zebardast.maryamgmail.com
32243287

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالفضل حسن آبادی

تاریخ مدیر امور اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

ahassanabady1yahoo.com

سید محمدرضا فاضل هاشمی

علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس مسؤول بخش مخطوطات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

smrfhashemigmail.com

جعفر درباغ عنبران

علم اطلاعات و دانش شناسی معاون هماهنگی و رئیس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

jdarbaghagmail.com

محمد وفادار مرادی

علم اطلاعات و دانش شناسی مشاور اداره مخطوطات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

m.vafadarmoradiyahoo.com

محمد نعیم آبادی

علم اطلاعات و دانش شناسی رئیس اداره فناوری اطلاعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

naimabadygmail.com

دکتر زهرا طلایی

تاریخ کارشناس پژوهش اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

talaeezahragmail.com

حشمت کفیلی

باستان شناسی کارشناس نمایه سازی و طبقه بندی اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

kafili.h1963gmail.com

الهه محبوب

تاریخ کارشناس پژوهش اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

e.88.mahboobgmail.com

سعیده جلالیان

تاریخ کارشناس پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

s_jalalian6212yahoo.com