داوران

 نام داور

سمت

سطح تحصیلات

ثامنه توکلی

کارشناس خدمات تحویل مدرک

دانشجوی دکتری علم کتابداری و اطلاع رسانی

جمیله جهانی

کارشناس آماده سازی نشریات غیرفارسی

دانشجوی دکتری علم کتابداری و اطلاع رسانی

ابراهیم حافظی

سرپرست گروه مطبوعات

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

مریم حبیبی قاینی بایگی

کارشناس موزه داری

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

مهدی حسامی دوغایی

کارشناس مسوول و ابواجمعدار بخش مخزن اسناد

کارشناسی تاریخ

ابوالفضل حسن آبادی

مدیر امور اسناد و مطبوعات

دکتری تاریخ

پریسا خاتمیان فر

مشاور پژوهشی تالار محققان

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

حسین خسروی

معاونت کتابخانه ها

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

جعفر درباغ عنبران

معاونت طرح و توسعه

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

مریم زبردست

کارشناس پرسش از کتابدار و سردبیر

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

محمود سالاری

عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا (ع)

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

سیدمهدی سیدقطبی

کارشناس سفارش و پیگیری مطبوعات غیرفارسی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

حمیده شهیدی

مسئول بخش تصحیح متون

دکتری تاریخ

زهرا طلایی

مسئول امور تعاملات فرهنگی

دانشجوی دکتری تاریخ

داود عیدی

کارشناس مسئول فنی کتابخانه دیجیتال

کارشناسی ارشد IT

سکینه علوی فر

کارشناس تالار لاتین

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمانه غفاریان

کارشناس مسئول خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

علی ضرابی

مدیریت فضای مجازی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

سیدعلی کرامتی مقدم

استاد دانشگاه و مشاور کتابخانه تخصصی ادبیات

دکتری ادبیات

مهدی کریمی

رئیس اداره سازماندهی منابع دیجیتال

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

حشمت کفیلی

رئیس گروه مطالعات و معرفی آثار

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

نسرین کمالی پور

کارشناس تالار تخصصی ادبیات

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

الهه محبوب

مسئول امور پژوهش و مطالعات اسنادی

دکتری تاریخ

سید عباس مرجانی

کارشناس مسئول امور خادمیاران کتابخانه

دانشجوی دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی

محمد مشایخی

رئیس اداره کتابخانه عمومی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

انیس میری بعد

کارشناس پژوهش

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

مرضیه میهن دوست

کارشناس فهرستنویسی منابع خارجی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

محمد وفادار مرادی

مشاور اداره مخطوطات

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی