دوره و شماره: دوره 11، شماره 42- 43 - شماره پیاپی 42، بهار و تابستان 1398