بررسی ایمنی منابع در کتابخانه‌های عمومی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران و کتابدار کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بهشهر

چکیده

زمینه و هدف: با هدف بررسی وضعیت ایمنی منابع کتابخانه‌های عمومی استان مازندران در برابر وقوع حوادث غیرمترقبه، مؤلفه‌ها و راهکارهای کاهش خسارت پیش/در حین/پس از حادثه این پژوهش انجام شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و با روش پیمایشی- تحلیلی انجام شده و برای گردآوری اطلاعات از توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته میان کتابداران و مسئولین 25 کتابخانه عمومی استان مازندران استفاده‌ شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها  نیز از نرم‌افزار Microsoft Office Excel بهره گرفته ‌شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد با وجود آسیب‌پذیری بالای کتابخانه‌های عمومی استان مازندران در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه نظیر آتش‌سوزی و سیل، تعداد اندکی از آن‌ها اقدامات لازم جهت رویارویی و پوشش این حوادث را اجرایی نموده‌ اند. این پژوهش تصویر روشنی از وضعیت فعلی کتابخانه‌ها پیش/در حین/پس از حوادث در اختیار می‌گذارد. در زمینه مدیریت بحران نیز کتابخانه‌ها از حیث برنامه‌های آمادگی، عکس‌العمل و جبران خسارت ناکارآمد و ناتوان هستند.
اصالت/ارزش: این پژوهش می‌تواند روشنگر اعمال برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های علمی و سامانمند مسئولین و ذینفعان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در برابر حوادث غیرمترقبه با کمترین هزینه و خسارات باشد.

کلیدواژه‌ها