بررسی رابطه بین اضطراب سلامت و رفتار اطلاع‌یابی پیوسته سلامت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

نویسندگان

1 کارشناس تالار تخصصی ادبیات کتابخانه آستان قدس رضوی

2 کارشناس مسئول اشاعه گزینشی اطلاعات

3 استاد و مدیرگروه علم اطلاعات دانشگاه امام رضا علیه السلام

10.30481/shams.2020.110951

چکیده

کتابداران که به واسطه ماهیت شغلی خود با مسائل و مشکلات متعددی همچون اضطراب مواجه هستند و مستعد چالش‌های روحی و جسمی شدیدی بوده که می‌تواند بر عملکرد از جمله رفتار اطلاع‌یابی آن‌ها تأثیرگذارد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ بین اضطراب سلامت و رفتار اطلاع‌یابی پیوسته سلامت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی پرداخته است.
پژوهش حاضراز نوع کاربردی - توصیفی بوده و از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری 220 نفر از کتابداران شاغل درکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی می‌باشد که تعداد 143 نفر از آن‌ها به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه می‌باشد که شامل دو پرسشنامه‌ اضطراب سلامت و رفتار اطلاع‌یابی پیوسته پزشکی است.
نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که رابطه معنی‌داری بین میزان اضطراب سلامت و اطلاع‌یابی پیوسته سلامت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی وجود ندارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مهمترین دلیل استفاده کتابداران از وب‌سایت‌های پزشکی، با متوسط 2/24 برای بهبود کیفیت زندگی خود و دیگرانی است که برای آن‌ها مهم هستند. درخصوص موانع استفاده کتابداران از وب‌سایت‌های پزشکی، کمترین مانع با میانگین 1/81 برای وابستگی به کمک فردی دیگر است. بیشترین مانع با میانگین 2/56 مربوط به کمبود وقت است. بااهمیت‌ترین مورد برای کتابداران به‌ منظور جستجو در وب‌سایت‌های پزشکی، با میانگین 3/96 برای بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران است. اهمیت استفاده از وب‌سایت‌های پزشکی برای کتابداران زیاد است. مهارت و عوامل مؤثر بر استفاده کتابداران از وب‌سایت‌های پزشکی و قصد استفاده آن‌ها از این وب‌سایت‌ها برای سه ماه آینده در حد متوسطی است.
یافته‌های تحقیق حاضر می‌تواند به پژوهشگران جهت توسعه یا اصلاح سنجش‌های کمّی استفاده از اینترنت برای تعیین بهتر حوزه‌های مهم در اطلاع‌یابی سلامت برای افراد دارای اضطراب سلامت فراهم آورد.
 

کلیدواژه‌ها