دوره و شماره: دوره 5، شماره 19-20 تابستان و پاییز 1392 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1392 
5. شناسایی و تشخیص چوبهای منبر تاریخی مشکول

صفحه 1-12

مصطفی ملکی گلندوز؛ حسین حسین خانی