دوره و شماره: دوره 12، شماره 48-49، پاییز و زمستان 1399