میزان آشنایی کتابداران آستان قدس رضوی با آموزه‌های اخلاق اسلامی و مهارتهای ارتباطی و اثر بخشی آن در تعامل با مدیران، همکاران و مراجعه‌کنندگان در کتابخانه آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار آستان قدس رضوی و کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 کارشناس اشاعه گزینشی اطلاعات- دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی

3 کارشناس آموزش کتابخانه‌های آستان قدس رضوی و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی

10.30481/shams.2021.125850

چکیده

زمینه و هدف: شریعت اسلام، دینی است که برای همه امور زندگی انسان، راهبردها و آموزه‌هایی دارد. این تعلیمات نه تنها در قرون گذشته حیات بشر بلکه امروزه نیز در عصر تکنولوژی اطلاعات برای زندگی مدرن و ماشینی انسان اثربخش و مؤثر بوده است. از مزایای مذهب اسلام در زمینه اخلاق حرفه‌ای، ارائه راهکارهایی مفید و سودمند برای نوع جدید ارتباطات پیرامون این تعاملات است. در همین راستا، هدف از این پژوهش بررسی میزان آشنایی کتابداران آستان قدس رضوی با آموزه‌های دینی و مهارت‌های ارتباطی و اثربخشی آن در تعامل با مدیران، همکاران به ویژه مراجعه‌کنندگان کتابخانه آستان قدس رضوی است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش کاربردی بوده و شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی پژوهشی است. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های آستان قدس رضوی است. از دیدگاه روش توصیفی، آموزه‌های اخلاق اسلامی از سه منبع مهم دین مبین اسلام (قرآن کریم، روایات و احادیث و نهج‌البلاغه) استخراج شده است. همچنین، وضعیت آشنایی کتابداران با احادیث و آیات مربوط به مهارت‌های ارتباطی از روش پیمایشی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در آخر، به منظور سنجش میزان آشنایی کتابداران آستان قدس رضوی با احادیث و آیات مربوط به مهارت‌های ارتباطی و نحوه تعامل با مراجعه‌کنندگان، همکاران و مدیران از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد، میزان آشنایی کتابداران با احادیث و آیات بیش از حد متوسط (3) و مهارت‌های ارتباطی آن‌ها در بعد مهارت کلامی و شنود بیشتر از حد متوسط (3) و میزان مهارت در بعد بازخورد کمتر از حد متوسط (3) است. همچنین، بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از ضریب همبستگی پیرسون، رابطه مثبت و معنی‌داری میان مهارت‌های کلامی، شنود و بازخورد کتابداران و میزان آشنایی آن‌ها با احادیث و آیات مربوط به آموزه‌های دینی در تعاملات با دیگران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها