دوره و شماره: دوره 10، شماره 38-39 بهار و تابستان 1397، بهار و تابستان 1397