نویسنده = سمیه زارعی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت آرشیوهای خاص

دوره 9، شماره 34-35 بهار و تابستان 1396، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-17

احمد زارعی؛ سمیه زارعی