نویسنده = سید مهدی سید قطبی
تعداد مقالات: 2
1. ایمان؛ اولین مجله تمام عیار مذهب تشیع در ایران

دوره 11، شماره 42- 43 بهار و تابستان 1398، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-79

سید مهدی سید قطبی


2. دانش؛ نخستین سالنامه خراسان

دوره 6، شماره 22-23 بهار و تابستان 1393، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-23

سید مهدی سید قطبی