نویسنده = مهدی حسامی دوغایی
تعداد مقالات: 3
1. نقش اسناد تصویری در هویت بخشی به شهر مشهد: دوره قاجار تا به امروز

دوره 12، شماره 46-47، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-47

مهدی حسامی دوغایی


2. عکاسی و زنان عکاس در دوره قاجار

دوره 8، شماره 30-31 بهار و تابستان 1395، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-16

مهدی حسامی


3. نگاهی به عکس های خراسان دوره قاجار در کاخ موزه گلستان

دوره 5، شماره 21 زمستان 1392، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-10

مهدی حسامی دوغایی