کلیدواژه‌ها = کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
تعداد مقالات: 14
1. بررسی رابطه بین اضطراب سلامت و رفتار اطلاع‌یابی پیوسته سلامت کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 11، شماره 44-45، پاییز و زمستان 1398، صفحه 52-67

نسرین کمالی پور؛ سمانه غفاریان؛ ایرج رداد


2. بررسی میزان همسویی و تناسب منابع و خدمات الکترونیکی با نیاز کاربران در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 10، شماره 40- 41، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

مژگان سادات موسویان؛ حمید قاضی زاد خلیفه


5. نگاهی به خدمات تحویل مدرک در اداره مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 8، شماره 32-33 پاییز و زمستان 1395، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

حسن علی فریدونی؛ مریم زبردست


6. نگاهی اجمالی به تالار کتاب‌های خارجی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 7، شماره 28-29 پاییز و زمستان 1394، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-15

حمیدرضا منتظرابدی


8. طراحی الگوی ارزیابی درونی کتابخانه عمومی سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 6، شماره 22-23 بهار و تابستان 1393، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-18

حمید ژیان پور


10. کتب چاپ سربی فارسی چاپ شده در مطبعه بریل لیدن هلند در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 5، شماره 19-20 تابستان و پاییز 1392، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-30

منوچهر آراسته؛ مهدی صادقی حصار


11. بررسی شاهنامه های چاپ سنگی[1] چاپ ایران در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 4، شماره 16-17 پاییز و زمستان 1391، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-29

منوچهر آراسته


13. بررسی اولین های چاپ سنگی موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-33

منوچهر آراسته