کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
نقش سواد رسانه‌ای در بحران کرونا

دوره 13، شماره 50-51، شهریور 1400، صفحه 32-47

سکینه خیامی؛ صدیقه جهانی


جایگاه سازمانی ارائه خدمات در فضای مجازی با تأکید بر مؤسسات فرهنگی

دوره 7، شماره 28-29 پاییز و زمستان 1394، مهر 1394، صفحه 1-16

سکینه علوی فر؛ مریم زبردست