کلیدواژه‌ها = مشاغل
تعداد مقالات: 2
1. اسناد تعمیرات مسجد جامع گوهرشاد دردوره صفویه وافشاریه

دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-12

اعظم نظرکرده


2. پیشینه منصب مهرداری در آستان قدس با استناد به اسناد

دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-21

آمنه موسوی