نویسنده = منوچهر آراسته
نشر کتب چاپ سنگی فارسی در هند و پاکستان

دوره 4، شماره 14-15 بهار و تابستان 1391، فروردین 1391، صفحه 1-35

منوچهر آراسته؛ حسنعلی فریدونی


‏بررسی ویژگیهای کتاب‌های چاپ شده در مطبعه چاپ سنگی آستان قدس رضوی

دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، مهر 1390، صفحه 1-43

منوچهر آراسته


بررسی اولین های چاپ سنگی موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، فروردین 1390، صفحه 1-33

منوچهر آراسته


بررسی فهرست های نسخه های چاپ سنگی چاپ شده در ایران

دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، بهمن 1388، صفحه 1-9

منوچهر آراسته