نویسنده = حسن علی فریدونی
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی به خدمات تحویل مدرک در اداره مخطوطات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 8، شماره 32-33 پاییز و زمستان 1395، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-23

حسن علی فریدونی؛ مریم زبردست


2. بررسی عناصر فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی و تعاریف آنها

دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-24

حسن علی فریدونی؛ مرجان عمادی