نویسنده = سکینه علوی فر
طبقه‌بندی عوامل مؤثر در شکست پروژه‌های مدیریت دانش

دوره 9، شماره 36-37 پاییز و زمستان 1396، اسفند 1396، صفحه 1-30

سکینه علوی فر؛ افسانه سروی


جایگاه سازمانی ارائه خدمات در فضای مجازی با تأکید بر مؤسسات فرهنگی

دوره 7، شماره 28-29 پاییز و زمستان 1394، مهر 1394، صفحه 1-16

سکینه علوی فر؛ مریم زبردست