نویسنده = حسین خسروی
بازاریابی در کتابخانه ها: مفاهیم، قوانین و چالشها

دوره 6، شماره 24-25 پاییز و زمستان 1393، مهر 1393، صفحه 1-14

حسین خسروی


کاربرد مفهوم بازاریابی خدمات در کتابخانه های رقومی

دوره 2، شماره 9 زمستان 1389، دی 1389، صفحه 1-9

آشوک کومار ساهور؛ دکتر آر.کا ماهاپاترا؛ حسین خسروی


بازیابی یکپارچه داده ها و انتشارات پژوهشی در کتابخانه های دیجیتالی

دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، بهمن 1388، صفحه 1-7

ماکسیمیلیان استمفابر؛ بنجامین زاپیلکو؛ حسین خسروی