نویسنده = ابوالفضل حسن آبادی
سرسخن: تخصصی سازی خدمات آرشیوی: نگرش و راهبردها

دوره 7، شماره 28-29 پاییز و زمستان 1394، مهر 1394، صفحه 1-1

ابوالفضل حسن آبادی


تاکیداتی برای توسعه پژوهشهای اسنادی در ایران

دوره 5، شماره 21 زمستان 1392، دی 1392، صفحه 1-2

ابوالفضل حسن آبادی


مرکز اسناد آستان قدس و ضرورتهای پیش روی آن

دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، فروردین 1390، صفحه 1-3

ابوالفضل حسن آبادی


گزارشی ازبرگزاری همایش تخصصی تاریخ شفاهی (تهران- 7و 8 مهر1389)

دوره 2، شماره 6 بهار 1389، فروردین 1389، صفحه 1-19

ابوالفضل حسن آبادی


نگاهی به جایگاه سادات رضوی در مشهد در دوره صفویه

دوره 1، شماره 3 مهر و آبان 1388، مهر 1388، صفحه 1-14

ابوالفضل حسن آبادی