نویسنده = سیده طوبی پیراهش
تعداد مقالات: 4
1. بررسی فرایندهای آوایی زبان فارسی در سه دوره باستان، میانه و جدید

دوره 12، شماره 48-49، پاییز و زمستان 1399، صفحه 46-61

سریرا کرامتی یزدی؛ سیده طوبی پیراهش


2. سرسخن

دوره 12، شماره 46-47، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-4

سیده طوبی پیراهش


3. نمایه سازی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایگاه‌های بین‌المللی

دوره 12، شماره 46-47، بهار و تابستان 1399، صفحه 48-60

سیده طوبی پیراهش


4. سر سخن: آنچه بر شمسه گذشته (به بهانه تغییر سردبیر)

دوره 8، شماره 30-31 بهار و تابستان 1395، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-3

سیده طوبی پیراهش