نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، منوچهر بررسی اولین های چاپ سنگی موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، 1390، صفحه 1-33]
 • آراسته، منوچهر ‏بررسی ویژگیهای کتاب‌های چاپ شده در مطبعه چاپ سنگی آستان قدس رضوی [دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، 1390، صفحه 1-43]

ج

 • جلالیان، سعیده شرح حال و عملکرد نایب التولیه های آستان قدس رضوی در دوره پهلوی دوم (از 1320 تا 1330ش) [دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، 1390، صفحه 1-19]

ح

 • حسن آبادی، ابوالفضل مرکز اسناد آستان قدس و ضرورتهای پیش روی آن [دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، 1390، صفحه 1-3]

ز

 • زره ساز، محمد هفته نامه آشفته: از نشریات پیشگام فکاهی و طنز مشهد [دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، 1390، صفحه 1-9]
 • زره ساز، محمد ارتباطات علمی به منزله یک نظام اطلاعاتی: جنبش دسترسی آزاد و تغییرات پارادایمی [دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، 1390، صفحه 1-17]

ژ

 • ژیان پور، حمید "مدل گسترش عملکرد کیفیت" رویکردی مشتری مدار در نیاز سنجی آموزشی کارکنان (با نگاهی به آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، 1390، صفحه 1-25]

س

 • سادات آخشیک، سمیه بررسی جایگاه و تأثیر سمفونی رنگ و نور در معماری پسامدرن کتابخانه­ ها [دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، 1390، صفحه 1-16]
 • سالاری، محمود برنامه راهبردی پژوهش اداره مخطوطات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، 1390، صفحه 1-20]
 • سید قطبی، سید مهدی نقش و جایگاه کتاب‌های درسی و غیردرسی و کتابخانه‌های آموزشگاهی در نظام آموزشی ایران و جهان: مروری بر متون [دوره 3، شماره 10-11 بهار و تابستان 1390، 1390، صفحه 1-18]

ع

 • عمادی، مرجان بررسی عناصر فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی و تعاریف آنها [دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، 1390، صفحه 1-24]

ف

 • فریدونی، حسن علی بررسی عناصر فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی و تعاریف آنها [دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، 1390، صفحه 1-24]

م

 • مرجانی، سید عباس ده فرمان بازنگری شده: ویژگی‌هایی فضای مطلوب در کتابخانه [دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، 1390، صفحه 1-17]
 • مک دونالد، اندریو ده فرمان بازنگری شده: ویژگی‌هایی فضای مطلوب در کتابخانه [دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، 1390، صفحه 1-17]
 • مهاجرزاده، طاهره سرسخن: جایگاه آرشیوهای مطبوعاتی در رشد و گسترش پژوهش در ایران [دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، 1390، صفحه 1-3]
 • موسوی، آمنه پیشینه منصب مهرداری در آستان قدس با استناد به اسناد [دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، 1390، صفحه 1-21]

ن

 • نظرکرده، اعظم اسناد تعمیرات مسجد جامع گوهرشاد دردوره صفویه وافشاریه [دوره 3، شماره 12-13 پاییز و زمستان 1390، 1390، صفحه 1-12]