نمایه نویسندگان

آ

 • آراسته، منوچهر بررسی فهرست های نسخه های چاپ سنگی چاپ شده در ایران [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-9]
 • آراسته، منوچهر بررسی سیر کتابت نسخه های چاپ سنگی به خط محمد رضا کلهر موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، 1388، صفحه 1-23]

ا

 • استمفابر، ماکسیمیلیان بازیابی یکپارچه داده ها و انتشارات پژوهشی در کتابخانه های دیجیتالی [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-7]

ب

 • بیانچینی، کارلو از الگوهای کتابشناختی تا قواعد فهرستنویسی: ملاحظاتی در خصوص اف. آر. بی. آر.، آی.سی.پی.، آی. اس. بی. دی، و آر. دی. ای و روابط بین آنها [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-19]

پ

 • پازوکی، فاطمه از الگوهای کتابشناختی تا قواعد فهرستنویسی: ملاحظاتی در خصوص اف. آر. بی. آر.، آی.سی.پی.، آی. اس. بی. دی، و آر. دی. ای و روابط بین آنها [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-19]
 • پازوکی، فاطمه جنبش دسترسی آزاد در حوزه علوم پزشکی : فرصتها و چالشها [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]

ت

 • توکلی، ثامنه ضرورت ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت در کتابخانه ها: رویکردی اثربخش در مدیریت منابع انسانی [دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، 1388، صفحه 1-20]

ج

 • جاجرمی، حمید استفاده از سریشم حیوانی بعنوان ماسک ضد حلال آلی در مرمت آثار نقاشی [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]

چ

 • چکمه دوز، امیر گزارشی از جلسه رونمایی از نشریه الکترونیکی شمسه [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-2]

ح

 • حبیبی قاینی بایگی، مریم گنجینه نجوم آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 3 مهر و آبان 1388، 1388، صفحه 1-30]
 • حبیبی قاینی بایگی، مریم زمان سنجی و ساعت: با نگاهی به موزه آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، 1388، صفحه 1-28]
 • حسامی، مهدی گنجینه تصویر (معرفی و نمایش چند عکس تاریخی) [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • حسامی، مهدی تصویرگران زیارتگاههای اسلامی در دوره قاجار [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-10]
 • حسن آبادی، ابوالفضل نگاهی به جایگاه سادات رضوی در مشهد در دوره صفویه [دوره 1، شماره 3 مهر و آبان 1388، 1388، صفحه 1-14]

خ

 • خاتمیان فر، پریسا مروری تحلیلی بر عوامل بازدارنده و موانع اشتراک دانش در سازمان ها [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-20]
 • خانی زاده، مهدی نگاهی به اسناد نظامی دوره قاجار موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 3 مهر و آبان 1388، 1388، صفحه 1-17]
 • خسروی، حسین بازیابی یکپارچه داده ها و انتشارات پژوهشی در کتابخانه های دیجیتالی [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-7]

د

 • درباغ عنبران، جعفر مستندسازی امری ضروری در سازمان های بزرگ: نگاهی به آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • درباغ عنبران، جعفر مستند سازی شوراها، کمیته ها و کارگروه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-18]

ر

 • ر. بیچ، دیوید راهنمای نگهداری و حفاظت از مجموعه های تمبر [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]

ز

 • زاپیلکو، بنجامین بازیابی یکپارچه داده ها و انتشارات پژوهشی در کتابخانه های دیجیتالی [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-7]
 • زاهدی، مهدی تاثیر و نقش دسترسی آزاد به مجلات و مقالات علمی در مباحث جامعه شناسی علم [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • زره ساز، محمد جنبش دسترسی آزاد در حوزه علوم پزشکی : فرصتها و چالشها [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • زره ساز، محمد تاثیر و نقش دسترسی آزاد به مجلات و مقالات علمی در مباحث جامعه شناسی علم [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • زره ساز، محمد سر سخن: نشریه الکترونیکی شمسه و چشم انداز مترقی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-3]
 • زره ساز، محمد نقش و تاثیر دو جنبش آزادی خواه دسترسی آزاد و منبع آزاد در مدیریت مجموعه منابع الکترونیکی کتابخانه ها [دوره 1، شماره 3 مهر و آبان 1388، 1388، صفحه 1-13]

س

 • سالاری، محمود بررسی مشکلات و تنگناهای نگرشی و فرهنگی پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-27]
 • سالاری، محمود سرسخن: نشریه الکترونیکی، فرصتی مغتنم برای جامعه کتابداران [دوره 1، شماره 3 مهر و آبان 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • سید قطبی، سید مهدی مروری بر متون و پژوهشهای مرتبط با کتابهای غیر درسی در ایران و جهان [دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، 1388، صفحه 1-14]

ش

 • شاهرودی زاده، محمد رضا راهنمای نگهداری و حفاظت از مجموعه های تمبر [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • شهیدی، حمیده بررسی جایگاه خاندان اعتضاد رضوی در تشکیلات آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، 1388، صفحه 1-19]

ص

 • صیفوری، ویدا بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 1، شماره 3 مهر و آبان 1388، 1388، صفحه 1-19]

ط

 • طلایی، زهرا سرسخن: پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، 1388، صفحه 1-2]

ع

 • عیدی، داوود شرح یک تجربه: معرفی سامانه سفارش و فراهم آوری منابع (سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 1، شماره 3 مهر و آبان 1388، 1388، صفحه 1-11]

غ

 • غفاریان، سمانه مروری به تاریخ شکل گیری کاخ - موزه و کتابخانه توپقاپی [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-9]

ف

 • فاضل هاشمی، سید محمدرضا معرفی و بررسی ویژگیهای سه قرآن خطی ترجمه به زبان ترکی موجود درکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-13]
 • فاضل هاشمی، محمدرضا کتابهای چاپ سنگی مطبعۀ نولکشور در کتابخانه آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • فاطمی مقدم، زهرا بررسی میزان اعتبار استفاده از منابع شفاهی در تحقیقات تاریخی با تکیه بر مصاحبه های انجام گرفته در خصوص انجمن پیروان قرآن [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-13]
 • فراستی، علیرضا بررسی سیر کتابت نسخه های چاپ سنگی به خط محمد رضا کلهر موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، 1388، صفحه 1-23]
 • فلاح، فاطمه معرفی موزه صدف آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-17]

ق

 • قاسمی، حسین معرفی نمایه ها و فهرست مندرجات روزنامه های دوره قاجار [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-12]

ک

 • کفیلی، حشمت تجلی هنر فلز کاری عصر صفوی در سه اسطرلاب برنجی مربوط به قرنهای 11و12هجری در موزه آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • کفیلی، حشمت پیراهن رزم گنجینه سلاح آستان قدس رضوی: آیینه ای در برابر اعتقادات گذشتگان [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-14]

گ

 • گوئرینی، مائورو از الگوهای کتابشناختی تا قواعد فهرستنویسی: ملاحظاتی در خصوص اف. آر. بی. آر.، آی.سی.پی.، آی. اس. بی. دی، و آر. دی. ای و روابط بین آنها [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-19]

م

 • محبوب، الهه فهرستهای کتابخانه آستان قدس رضوی از صفویه تا قاجار [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • محبوب، الهه معرفی انجمن علمی پژوهشگران سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و فعالیت های آن [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-23]
 • ملای مقدم، گلناز سازماندهی صفحات وب با استفاده از نظام های رده بندی کتابخانه ای [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • مهردوست، مجید رضا گزارش تصویری ماموریت اصفهان و کاشان [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]

ن

 • نظرزاده، محمد نام مقاله: گزارشی از میزگرد "آشنایی با اصول اولیه نقد کتاب" [دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، 1388، صفحه 1-11]
 • نظرکرده، اعظم بررسی برخی اصطلاحات مالی مرتبط با املاک وقفی آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-13]
 • نظرکرده، محمد گزارشی از همایش تخصصی پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 4 آذر و دی 1388، 1388، صفحه 1-19]
 • نعیم آبادی، محمد سازماندهی صفحات وب با استفاده از نظام های رده بندی کتابخانه ای [دوره 1، شماره 1 خرداد و تیر 1388، 1388، صفحه 1-2]

و

 • وفادار مرادی، محمد سر سخن: نسخه خطی و گنجینه کتابخانه آستان قدس رضوی [دوره 1، شماره 5 بهمن و اسفند 1388، 1388، صفحه 1-2]
 • وفادار مرادی، محمد نسخه های خطی ترکی در کتابخانه سرکار فیض آثار رضوی (ع) [دوره 1، شماره 2 مرداد و شهریور 1388، 1388، صفحه 1-16]