بررسی رابطه رضایت شغلی و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی امور دانشجویان

10.30481/shams.2022.338499.1094

چکیده

داشتن روحیه پویا، علاقه به کار و خلاقیت در کسب دانش سازمانی در هر سازمان مستلزم مقابله و حل مخاطراتی چون فرسودگی شغلی و ایجاد رضایت نسبی در کارکنان است که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان در محیط کار است. لذا دستیابی به اهداف متعالی هر سازمان توجه همزمان به مسائل انسانی محور و اتخاذ راهبردی موثر برای پیشبرد دوسویه آن است. 
هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی شهر کرج انجام شد.
شیوه گردآوری: این پژوهش از نوع پیمایشی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران به تعداد 54 کتابدار کتابخانه‌های عمومی دانشگاهی و تخصصی کرج است که دارای مدرک دانشگاهی هستند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MQS) و پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و بهره‌وروی و فرسودگی شغلی رابطه قوی و معکوس وجود دارد. همچنین تفاوت فرسودگی شغلی زنان و مردان نیز معنی‌دار بود. از سوی دیگر نوع استخدام با میزان رضایت و نیز فرسودگی شغلی رابطه دارد. فرسودگی شغلی افرادی که به صورت قراردادی استخدام شده بودند بالاتر از افراد رسمی بود. با توجه به جدول تحلیل واریانس، بین گروه‌های شغلی از نظر رضایت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. سنجش کل همبستگی بین مقیاس‌ها و نمره کل فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در جامعه مورد مطالعه نشان داد، رابطه رضایت شغلی و فرسودگی حالت معکوس دارد، با افزایش رضایت شغلی، فرسودگی شغلی به میزان قابل توجهی کاهش و بهره‌وری افزایش می‌یابد. سندرم فرسودگی شغلی بیشتر قربانیان خود را از سازمان‌ها و مؤسساتی می‌گیرد که رفتارهای ملاحظه‌آمیز، گرم و احساسی کمتری از مدیران و رؤسای خود نشان می‌دهند. مدیران و سرپرستانی که خشک و رسمی هستند و از ایجاد محیطی آرام، احساسی و گرم برای کارکنان خود سر باز می زنند، باید آگاه باشند که منابع انسانی خود را بیشتر به ورطه فرسودگی سوق می‌دهند و موجب تنزل بهره‌وری و دانش سازمانی در سازمان می‌گردند.

کلیدواژه‌ها