فراتحلیلی بر پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص مهارت‌های ارتباطی کتابداران دربازه زمانی بین سال‌های (1398-1390)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

آستان قدس - کتابخانه مرکزی

10.30481/shams.2022.317772.1089

چکیده

هدف این پژوهش تحلیلی بر زمینه‌ها و موضوعات مرتبط با مهارت­‌های ارتباطی کتابداران با استفاده از مقالات منتشرشده در نشریات علمی کشور در بازه زمانی 1398-1390 است. جامعه آماری این پژوهش 15 مقاله مندرج در نشریات علمی­- پژوهشی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و فناوری اطلاعات را شامل می‌شود. حجم نمونه این پژوهش شامل همه مقالات چاپ ‌شده در زمینه مهارت‌­های ارتباطی کتابداران که به روش نمونه‌گیری تمام شماری انتخاب و به‌ صورت جداگانه کدگذاری و تحلیل‌شده‌اند، است. به این منظور تحلیل مقاله‌­های علمی موجود در زمینه مهارت­‌های ارتباطی کتابداران، فرم مخصوصی با عنوان فرم جامع تلخیص و استخراج اطلاعات مقاله ویژه فراتحلیل تهیه شد که حاوی پرسش‌هایی در خصوص «مضمون و محتوای اصلی» و «مدل مفهومی» مقالات مذکور بود. نتایج این تحقیق می‌تواند دید جامعی را در خصوص ابعاد و نگرش‌های مقالات مهارت‌های ارتباطی کتابداران به محققین و اساتید علاقه‌مند در این حوزه ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها