کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های عمومی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی مقایسه کتابخانه‌های نهادی و کتابخانه‌های مشارکتی کشور

دوره 11، شماره 44-45 پاییز و زمستان 1398، پاییز و زمستان 1398، صفحه 32-41

زهرا نسائی


3. بررسی ایمنی منابع در کتابخانه‌های عمومی استان مازندران

دوره 11، شماره 42- 43 بهار و تابستان 1398، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-53

سلما کشاورزیان