کلیدواژه‌ها = خدمات الکترونیکی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان همسویی و تناسب منابع و خدمات الکترونیکی با نیاز کاربران در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 10، شماره 40- 41 پاییز و زمستان 1397، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-25

مژگان سادات موسویان؛ حمید قاضی زاد خلیفه


2. جایگاه سازمانی ارائه خدمات در فضای مجازی با تأکید بر مؤسسات فرهنگی

دوره 7، شماره 28-29 پاییز و زمستان 1394، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

سکینه علوی فر؛ مریم زبردست